Zajzon (Illyefalvi).

Háromszéken – mint eddig is láttuk – több Zajzon-családdal találkozunk. Lehet, hogy egy törzsből indultak ki, de az egyes ágak még a XVI. Században szakadtak el egymástól. A közös törzs megállapítható nem lévén, külön-külön kellett történetüket megírnom. Az illyefalvi Zajzon-családból Mihály mint testőr 1611 június 14-én Báthori Gábortól nyert czimeres nemes levelet. Ezen Mihálytóli leszármazás, mely 1761-ben lett összeállítva s később a család tagjai által izről-izre kiegészítve, a következő (lásd fenti családfát). Ennek ellenére az 1635. október 19-i katonai összeíráskor Illyefalván nem szerepelnek Zajzonok. Törzsgyökeres székely család, melynek jelenleg (1901) négy férfitagja él, u.m. Zajzon Antal nyug. Katonai állatorvos, Albert birtokos Gidófalván, Gergely jogvégzett kir. Adótiszt Kézdi-Vásárhelytt és Sándor állami polg.isk. és okl. Tanítóképezdei tanár szintén Kézdi-Vásárhelytt.
Nemességet és lófőséget (primipilatus) kaptak a fejedelmektől 1594-1637.
1611. június 14. Nagyszeben. Báthory Gábor erdélyi nagyfejedelem Vajda Mártonnak, Nyerges Tamásnak,….Zajzon (Zayson) Mihálynak,…. a Gyulafejérvári Balogh Imre hadnagysága alatt álló testőr (praetorianus) gyalogosok hű szolgálataikért a pixidariusi állapotból kivétetnek és czímeres nemességre emeltetnek.

Címer:

Leírása: Scutum videlicet militare erectum rubei coloris, in cuius campo sive area, super viridi gramine duo integri leopardi erecto corpore invicem sibe oppositi pedibus posterioribus ad stante dispositis, anteriorum vero dextris unus quidem in dextro scuti parte frameam evaginatam, recentique sanguine rubentem, in sinistra vero alter bombardam elevatam, ungvibusque fortiter comprehentem, ictum interentem similes super caput vibrare, sinistris vero vexillum ambobus pedibus ab utrinque servare visuntur.Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium varis gemmis unionibusque contegit et variegatum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hincinde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

Báthory Gábortól hűséges szolgálataikért nemességet kapnak a testőrségben szolgáló, gyulafejérvári Balogh Imre hadnagysága alatt lévő, következő testőr-gyalogok: Vajda ……, Zayson Mihály, ….. a kik mint testőrgyalog pixidariusok és nem nemesek voltak addig. Nemesekké tévén, adja nekik czímerül ezt: a paizs vörös mezejében zöld gyepen egymással szemben hátsó lábukon két teljes leopárd áll, első jobb lábában pedig az egyik, a paizs jobb oldalán álló, kivont kardot tart, mely friss vértől piroslik, a paizs baloldalán álló pedig puskát (bombardam) tart karmai közt feje felett, bal lábával pedig mindkettő zászlót tart. A paizs felett zárt sisak, melyet drágakövekkel kirakott királyi korona ékesít, a sisak tetejéről különböző színű foszlányok függnek alá. (A korona felett semmi czímerkép).
(Pálmay József: Háromszék megye nemes családjai, Sepsiszentgyörgy, 1901, 475)

Letölthető PDF családfa  Illyefalvi Zayzonok

Close Menu